Στοιχεία Εταιρίας

Επωνυμία : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.

Επωνυμία (ξενόγλωσσα) : NIKOLAOS & MARIA ROZA VACONDIOS EXCENTA ADVANCED BUSINESS CONSULTANCY P.C.

Διακριτικός Τίτλος : N.M.V. EXCENTA P.C.

Διακριτικός Τίτλος (ξενόγλωσσα) : N.M.V. EXCENTA P.C.

Νομική Μορφή : ΙΚΕ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 156148903000

Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης : 156148903000

Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου : 388317

Επιμελητήριο : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου : 801407010

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. : ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.) : ΙΡΙΔΟΣ 4 17561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο : (+30) 2109888731

Γεωγραφικός Κωδικός : 98101500

Κεφαλαιακές Εισφορές : €4.900,00

Εξωκεφαλαιακές Εισφορές : €5.100,00

Εγγυητικές Εισφορές : €0,00

Στοιχεία Διαχείρισης / Εκπροσώπων

  1. Για αόριστη διάρκεια, η ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ του ΜΑΡΚΟΣ κάτοικος ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, επί της οδού ΙΡΙΔΟΣ, αρ.4, Τ.Κ. 17561

Στοιχεία Μελών / Εταίρων

  1. Ο εταίρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΣ κάτοικος ΠΕΙΡΑΙΑΣ, επί της οδού ΠΑΥΛΟΥ ΔΑΜΑΛΑ, αρ. 58, ΤΚ 18538, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) nvacondios@hotmail.gr,  για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 4.900,00 ευρώ έχει 4.900 μερίδια 

  2. Ο εταίρος ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΑ ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ του ΜΑΡΚΟΣ κάτοικος ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, επί της οδού ΙΡΙΔΟΣ, αρ. 4, ΤΚ 17561, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) mvakondiou@email.com, για εξωκεφαλαιακή εισφορά αξίας 5.100,00  ευρώ έχει 5.100 μερίδια